در زاهدان مطرح شد؛

تأثیر نماز بر طول عمر انسان و رفع گرفتاری‌ها

با حضور سردار قاسمی

همایش بزرگ روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان:

دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه سلامت حضور فعال دارد

برگزاری کرسی نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

برگزاری همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی....

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

پژوهش و فناوری